Hållbarhet

Hållbarhet

Weda Fastigheter skapar hållbara miljöer där människor och företag vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. Weda Fastigheter AB syftar inte bara om att bygga och förvalta fastigheter på ett hållbart och energieffektivt sätt utan att Weda:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället som helhet.

Hållbarhet skall genomsyra allt arbete inom verksamheten, Hållbarhetspolicyn omfattar samtliga medarbetare och alla delar av Weda Fastigheters verksamhet inklusive dotterbolag och samarbetspartners. Alla medarbetare, inklusive samtliga chefer och samarbetspartners, har ett ansvar att hålla sig informerade om såväl hållbarhetspolicy som övriga på bolaget gällande policyer och om tillämplig lagstiftning

Sedan 2020 fastställer Weda Fastigheter årliga riktlinjer och policyer för sitt verksamhetsetiska beteende, visselblåsarhantering och hållbarhetsstrategi. Hållbarhetspolicyn omfattar hela Weda:s verksamhet och gäller alla bolag i koncernen.

Hållbarhets principer:

Miljö och Energianvändning:

 • Minimera miljöpåverkan och energianvändning i nyproduktion och förvaltning.
 • Investera och modanisera befintliga fastigheter med miljövänliga och vent, värme och system.
 • Tak, fönster och dörrar uppdateras och förädlas till mer hållbart och energivänliga för drift och underhåll.
 • Beakta miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Transporter och Materialanvändning:

 • Minska miljöpåverkan från transporter.
 • Undvika användning av miljöfarliga material.
 • Använda lokala underleverantörer och samarbetspartner i större utsträckning

Skydd av Ekosystem och Biologisk Mångfald:

 • Värna om ekosystem och biologisk mångfald.
 • Utvärdera och väga in effekterna på ekosystem och biologisk mångfald i Fastighetsutveckling.

Avfallshantering:

 • Minimera avfall och tillvarata resurser ansvarsfullt.
 • Främja avfallssortering för fastigheten och hyresgästerna

Följa Lagar och Förordningar:

 • Uppfylla lagar och förordningar, samarbeta med samhällets och det aktuella kommunens miljömål

Informera Samarbetspartners och Leverantörer:

 • Informera om hållbarhetsarbete och krav på samarbetspartners och leverantörer. 

Säkerhet i Verksamheten och Fastigheterna:

 • Revision av säkerhet, minimera säkerhetsrisker för anställda, entreprenörer och hyresgäster.
 • Genomföra säkerhets besiktningar
 • Genomföra förebyggande brott säkerhets besiktningar

Involvera Lokalsamhällen:

 • Involvera myndigheter och lokalsamhällen vid Fastighetsutveckling, genom tätt samarbete och verksa i gemensamma samverkansgrupper.

HÅLLBARHETSVISION 2030

FN har 2015 antagit Agenda för 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030.Med utgångspunkt i dessa mål har Weda Fastigheter antagit en hållbarhetsvision för 2030 och uppnå målen med största möjliga precision.

Vision och Mål

 • Klimatpositiva investeringar och förädlingar genom helar företagets hela värdekedjan.
 • Klimatanpassad fastighetsportfölj för att bemöta klimatrisker, så som energi och ekosystem.
 • Följa nya tekniker och sätta standarden för hållbarhet inom fastighetsbranschen.

Ekologisk Hållbarhet:

 • Minska Energianvändning och klimatpåverkan med minst 5% per år:

Weda fastigheter strävar efter att förbättra energieffektiviteten och minska klimatpåverkan över tid. Det inkluderar åtgärder som energieffektivisering, användning av förnybara energikällor och investeringar i gröna teknologier. Vidare Wedas mål är att bevara och effektivisera befintliga byggnader för att uppnå höga tekniska standarder, vilket kan minska behovet av nybyggnation och därmed minska miljöpåverkan.

 • Minst 50% av Weda Fastigheter nyproduktionen av bostäder ska byggas i trä från certifierat skogsbruk:

Användning av hållbara byggmaterial och ta hänsyn till biologisk mångfald i planeringsprocessen och dialogen understryker ett engagemang för miljöansvar.

 • Minska vattenanvändning med 1% per år:

Målet att minska vattenanvändning indikerar en medvetenhet om vattens knapphet och strävan efter att minimera påverkan genom effektivare vattenhaneringssystem och teknologier.

 • Kartlägga hela fastighetsportföljen avseende klimatrelaterade risker r (fysiska och övergångsrisker):

Målet är för att identifiera och hantera klimatrelaterade risker, inklusive risker som extremväder och övergångsrisker som regleringsändringar eller marknadstrender.

Social Hållbarhet:

Weda Fastigheter mål och åtgärder inom social hållbarhet är för att uppnå en omfattande strategi för att inte bara vara en aktör på fastighetsmarknaden utan också en aktiv deltagare i samhällsbyggande och socialt ansvarstagande.

Weda Fastigheter har goda relationer med hyresgäster, kommun, medarbetare, leverantörer och civilsamhälle. Detta för att skapa en positiv inverkan på de lokala samhällena och stärka Weda:s relationer med olika intressenter.

Weda värkar i samverkansgrupper med kollegor från branschen, kommun, myndigheter finns. Med målet att tillsammans verka för bättre samhälle.

Ekonomisk Hållbarhet:

Weda fastigheters mål är att uppnå god ekonomiska tillväxt och ha en balans mellan ekonomisk tillväxt och hållbar förvaltning. Detta är en grundläggande förutsättning för att kunna investera i hållbart initiativ för både klimatet och den sociala miljön.

 • Lönsamhet som Grund för Hållbart Förvaltande och Byggande

Lönsamhet är en nyckelfaktor som ger möjlighet att bedriva och utveckla hållbart   förvaltande och byggande och förädlande av våra fastigheter.  Viktigt att våra investeringar är hållbara både på kortsiktigt och långsiktigt för att säkerställa företaget framtid.

 • Låg Finansiell och Operationell Risk:

Weda Fastigheter strävar efter en låg finansiell och operationell risk poängteras vikten av stabilitet och trygghet, vilket är fundamentalt för att uppnå hållbarhet inom fastighetssektorn.

 • Affärsetik i Linje med Uppförandekod:

Weda Fastigheter kärvar att alla anställda, samarbetspartners och leverantörer agerar affärsetiskt i linje med Weda:s uppförandekod signalerar en betoning på etik och ansvarsfullt beteende inom alla affärsrelationer.

Aktuella och långsiktiga mål

Mål: uppnå till 100 % hållbar finansiering

Mål: att minst 90 % av fastighets portföljen förädlas till att ha miljövänlig drift och förnybar energi.
Mål: Minst 75 % av energibehovet i nyproduktion komma från solceller.

Mål: 50 % av nyproduktionen ska byggas i hållbart trä.
Mål: -5 % energianvändning årligen

Mål: Endast handla el från vind, vatten och sol.
Mål: Bidra till lokala sommarjobb i våra områden, och verka med myndigheter för arbetsmarknadsinsatser.
Mål: Att verka för lokala ungdomsidrotten

Kontakta oss för mer information